วันที่ 22 มกราคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า  ICT มหิดล ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ศิษย์เก่าของคณะ ICT ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน และการเตรียมตัวสมัครเข้าทำงานให้แก่นักศึกษาของคณะ ICT ณ ห้อง IT 303 คณะ ICT ศาลายา