วันที่ 5 มิถุนายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยมีกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ที่จะมาดำรงตำแหน่งในปี 2564 – 2566  แทนนายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้