กองทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 • จัดตั้ง: เดือนมิถุนายน 2557
 • วัตถุประสงค์: เพื่อนำรายได้ มาใช้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะ ICT และโรงเรียนในเขตปริมณฑล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • การดำเนินงานที่ผ่านมา:
  • มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะ ICT จำนวน 3 ราย คือ น.ส. คณิศร เบ็ญจรูญ นายบัณฑิต โหว และ น.ส. อรพิชา อรุณแสงศิลป์ มูลค่าทุนๆ ละ 180,000 บาท
  • บริจาคสนับสนุนโรงเรียนในเขตปริมณฑลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
   • โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ปทุมธานี
   • โรงเรียนวัดลำบัว จ.สุพรรณบุรี

 

 

  • บริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
   • บริจาคผ่านบัญชี สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 333-241641-2 ไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
   • บริจาคผ่านบัญชี “มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล”  ซึ่งสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า โดยสามารถบริจาคผ่านธนาคารต่างๆ ดังนี้
   • ธนาคารกสิกรไทย สาขา เสือป่า เลขที่ 027-2-98643-6
   • ธนาคารธนชาต สาขา ศาลายา เลขที่ 298-6-02006-5
   • ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 012-7-04897-3
   • ธนาคารกรุงไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เลขที่ 959-0-06344-6
   • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช เลขที่ 016-4-12541-7
 • ใบตอบรับบริจาคกองทุน