การก่อตั้งสมาคมฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะ ICT ได้มีดำริให้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการประชุมร่วมกับศิษย์เก่าภาควิชาคอมพิวเตอร์ (CS) และศิษย์เก่าคณะ ICT รุ่นต่างๆ เพื่อดำเนินจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 3 ปี วันสถาปนาคณะ ICT  คณะฯ ได้จัดงาน “Reunite a Bright Future” คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า CS และศิษย์เก่า ICT ซึ่งในงานดังกล่าวได้มีการให้ศิษย์เก่าร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่อยากให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ด้วย หลังจากนั้น จึงได้มีการประชุมจัดตั้งสมาคมฯ อย่างเป็นทางการภายใต้การให้คำแนะนำของท่านคณบดีคณะ ICT จนสามารถก่อตั้งสมาคมฯ ได้สำเร็จ และได้รับการจดทะเบีบนเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Terabyte Net Solution Public Co., Ltd. ซึ่งเป็นศิษย์เก่า CS ปริญญาตรี รุ่น 6 ปริญญาโท รุ่น 3 เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก ดำรงตำแหน่งวาระปี พ.ศ. 2556 – 2558 และปี พ.ศ. 2558 – 2560 และคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย CEO บริษัท Trinity Roots Co., Ltd. ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 เป็นนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งวาระปี พ.ศ. 2560 – 2562 รวมทั้งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

กรรมการสมาคมฯ

วัตถุประสงค์สมาคม

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
3. เพื่อส่งเสริมเกียรติของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาชิกที่ดีเด่น
4. ส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ
5. ไม่มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด
6. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง