วันที่ 18 ธันวาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) นำโดย คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton & Football 2022” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมทักทาย และจับฉลากมอบของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนาม Figure & Playground ซอยตั้งสิน ศาลายา

กิจกรรม “MUICT Alumni Badminton & Football 2022” เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ กำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรคณะ ICT โดยในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

ผลการแข่งขันกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton & Football 2022” ในแต่ละชนิดกีฬา มีดังนี้

แบดมินตันประเภทจริงจัง

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเจ้าทรัพย์ พงศ์ทวีไชย และนายจิรภัทร จารุกุลพาณิช นักศึกษาชั้นปี 1 หลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายรักศาสตร์ โสลัดดา และนายเอกพัฒน์ เสียมทอง ศิษย์เก่า ICT รุ่น 16
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายชวลิต สาวิตรตระกูล และนายธนวัฒน์ ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปี 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ)

แบดมินตันประเภทเฮฮา

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิรภพ ร่มโพธิ์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 และนางสาวอภิชญา วิศิษฏ์พรอนันต์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 6
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนภัสกร พิศาลายน และนายณพกิตติ์ โรจนสิต ศิษย์เก่า ICT รุ่น 11
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ และนายกานต์ เลี่ยมรักษ์ บุคลากรคณะ ICT
  • นายธีระเดช บัวเกษ และนายภาคภูมิ พัฒนศิริมากร บุคลากรคณะ ICT

ฟุตบอล

ในปีนี้ มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 6 ทีม ได้แก่ ศิษย์เก่า CS รุ่น 16 และศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 – 3, ศิษย์เก่า ICT รุ่น 5 และ 8, ศิษย์เก่า ICT รุ่น 6, ศิษย์เก่า ICT รุ่น 14, ศิษย์เก่า ICT รุ่น 11 – 13 และ นักศึกษาปัจจุบัน ICT รุ่น 20 ฟุตบอล

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 5 และ 8
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 14
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศิษย์เก่า CS รุ่น 16 และศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 – 3