รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
(ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
(ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

CS ป.ตรี รุ่น 6 ป.โท รุ่น 3 
CEO บริษัทTerabyte Net Solution Public Co., Ltd.

คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย
นายกสมาคมฯ

ICT รุ่น 2
CEO บริษัท Trinity Roots Co., Ltd.

คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์
อุปนายก 1

ICT รุ่น 1
Co-Founder บริษัท Course Square

คุณสมเกียรติ โกศลสมบัติ
อุปนายก 2

CS ป.ตรี รุ่น 5
อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล
เลขาธิการ

ICT รุ่น 1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล

คุณรัธชวรรณ์ สินธพเรืองชัย
เหรัญญิก

CS ปริญญาตรี รุ่น 6
ธุรกิจส่วนตัว ห้างขายทองทองใบเยาวราช

ว่าที่ร้อยตรีสารัชย์ เจี่ยภักดี
นายทะเบียน

CS ปริญญาตรี รุ่น 3 ปริญญาโท รุ่น 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล

คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์
ปฏิคม

ICT รุ่น 1
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีชัย กรุ้ป จำกัด

ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
ประชาสัมพันธ์

ICT รุ่น 2
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะ ICT ม.มหิดล

 

คุณกิตติ ออพิพัฒนา
กิจกรรมสัมพันธ์

ICT รุ่น 2
AVP ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์
กรรมการ

CS ปริญญาตรี รุ่น 9 ปริญญาโท รุ่น 9
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล

 

คุณพีระพัฒน์ พัสตรพิจิตร
กรรมการ

ICT รุ่น 3
Assist Manager บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

คุณสิรภพ ร่มโพธิ์
กรรมการ

ICT รุ่น 4
ผู้พัฒนาระบบ บริษัท LINE Company (Thailand) Limited

 

คุณเสฐียรพงศ์ จึงอุดมพร
กรรมการ

ICT รุ่น 5
UX/UI Designer บริษัท ซีน ดิจิทัล จำกัด

 

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
กรรมการ

ICT รุ่น 6
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะ ICT ม.มหิดล

คุณวัลลภ ฐิติพานิชยางกูร
กรรมการ

ICT รุ่น 2
 ฝ่ายการตลาด บริษัท ออโรรา ฟาร์ม่า จำกัด

 

คุณอริญชยา ตรีคุณประภา
กรรมการ
ICT รุ่น 2
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท สองแรงแข็งขัน จำกัด