รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์
(คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
นายกสมาคมฯ
CS ป.ตรี รุ่น 6 ป.โท รุ่น 3 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Terabyte Net Solution Public Co., Ltd.

อ.ชัยวัฒน์ สุเมธพงศ์
อุปนายกฯ 1

CS ป.ตรี รุ่น 1 ICT ป.เอก
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย
อุปนายกฯ 2
ICT รุ่น 2
Project Manager at Citi Bank

อ.มรกต เชิดเกียรติกุล
เลขาธิการ (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
ICT รุ่น 1
อาจารย์ คณะ ICT

คุณรัธชวรรณ์ สินธพเรืองชัย
เหรัญญิก
CS ป.ตรี รุ่น 6
ธุรกิจส่วนตัว ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช

คุณพเยาว์ ทิวาภรณ์
นายทะเบียน
CS ป.ตรี รุ่น 9 ป.โท รุ่น 10
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT

ว่าที่ร้อยตรีสารัชย์ เจี่ยภักดี
ปฏิคม (รักษาการ เลขาธิการ)
CS ป.ตรี รุ่น 3 ป.โท รุ่น 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT

คุณเจษฎา ตระกูลกัณฐี
ประชาสัมพันธ์
CS ป.ตรี รุ่น 7
Technical Consult บริษัท PC LAND Technologies

คุณธีรเดช น้อยแสง
กิจกรรมสัมพันธ์
ICT รุ่น 3
วิศวกรระบบและเครือข่าย บริษัท ISC

ดร. พนมพร สุวรรณปัฏนะ
กรรมการ
CS ป.โท รุ่น 1
ผู้อำนวยการ บมจ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น

คุณสมเกียรติ โกศลสมบัติ
กรรมการ
CS ป.ตรี รุ่น5
ที่ปรึกษา บริษัท ดีเวล กรุ๊ป จำกัด
อาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณเสกสรร พัชรากิตติ
กรรมการ
CS ป.ตรี รุ่น 2
ธุรกิจส่วนตัว

คุณสิรภพ ร่มโพธิ์
กรรมการ
ICT รุ่น 4
Web Developer บริษัท Enegist Co., Ltd

คุณวัชรพงศ์ ศรีหนองห้าง
กรรมการ
CS ป.ตรี รุ่น 5
ผู้จัดการกลุ่มงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณวีระพงษ์ ช่วยอ่อน
กรรมการ
CS ป.ตรี รุ่น 7
ธุรกิจส่วนตัว / โปรกอล์ฟ

คุณประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์

กรรมการ
CS ป.ตรี รุ่น 9 ป.โท รุ่น 9
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT

ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ
กรรมการ

CS ป.ตรี รุ่น 1 ป.โท รุ่น 6
อาจารย์ คณะ ICT

คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์
กรรมการ
ICT รุ่น 1
ธุรกิจส่วนตัว