วันที่ 25 มีนาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) นำโดย คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมฯ คุณกิตติ ออพิพัฒนา อุปนายกสมาคมฯ และคุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ ปฏิคมสมาคมฯ ร่วมกับ DevMountain และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “DevMountain University: Live and Education in Future Tech” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะICT พร้อมด้วย คุณอภัยชนม์ พันธุ์โอภาส ผู้ก่อตั้ง DevMountain และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลบร้าเทค จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Grand Auditorium คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน “DevMountain University: Live and Education in Future Tech” เป็นงานรวมตัวของคนสายเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญหลายวงการ ทั้งสายการแพทย์ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ การเงินและธนาคาร Blockchain คอมพิวเตอร์กราฟิก และนักวิจัย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ แชร์ความรู้ วิกฤต โอกาสด้าน AI กำลังเป็นกระแส และมีผลกระทบกับบทบาทชีวิต และการทำงานของผู้คนในยุคปัจจุบัน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

 • Tech Forum เสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ “How AI comes into play in everyday Life, Work, and Education?” จากศิษย์เก่า ICT และผู้เชี่ยวชาญในแวดวงต่างๆ
 • การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีด้าน AI ในวงการต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพและการพัฒนาซอฟต์แวร์ กว่า 18 หัวข้อ จากศิษย์เก่า ICT มหิดล คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี อาทิ
  • How to build good chatbot by Zwiz.AI โดย คุณชนกานต์ ชินชัชวาล CEO บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด ศิษย์เก่า ICT รุ่น 7
  • AI for Education โดย ดร.อริญชยา ตรีคุณประภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิแรบไบต์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
  • So you want to found a startup/business… Things I wish I knew earlier as an engineer โดย คุณธนภูมิ เจริญศิริ CEO บริษัท AppMan Co., Ltd. ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
  • Epic Data-Driven Collaboration in Work-from-Anywhere Tech Teams โดย คุณเกียรติพงษ์ ศรีปะทีปบัณฑิต CTO บริษัท Trinity Roots ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
  • How to Start Experimenting in the Best Way to Fail Fast but Succeed Faster โดย คุณพีรพันธุ์ เพิ่มทรัพย์ Head of Digital Analytics TISCO Financial Group
  • (Some of) My Favorites Quotes about Computing โดย อารจารย์รวิทัต
   ภู่หลำ Managing Director บริษัท Code App
  • AI in Software Development โดย ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT
  • Striking the Balance between Digital Security and Usability with AI โดย คุณเสถียรพงศ์ จึงอุดมพร Managing Director บริษัท INDistinct ศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 และ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT ศิษย์เก่า ICT รุ่น 4

ฯลฯ

 • การฝึกอบรมระดับเบื้องต้นในหัวข้อสายเทคโนโลยี อาทิ
  • Beyond Bitcoin: How Blockchain Technology is Enabling Decentralized Digital Identity โดย ดร.ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว CTO บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด (NDID) ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
  • AI Future Technology on Blockchains โดย คุณพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว Co-Founder, Cryptomind Advisory ศิษย์เก่า ICT รุ่น 8
  • C# Programming Cheat Sheet and Develop API with ChatGPT โดย คุณอภัยชนม์ พันธุ์โอภาส ผู้ก่อตั้ง DevMountain และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลบร้าเทค จำกัด
  • Hands on Practice: AI in Medicine โดย ผศ.ดร.รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

ฯลฯ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Grand Auditorium ห้อง Bits & Bytes Hall ห้อง A1 ห้อง A2 และห้อง A3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบอัดแน่นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีตลอดทั้งวันแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Networking Party ร่วมรับประทานอาหารแลกเปลี่ยนความรู้กับคนสายเทคโนโลยีหลังจบงาน ณ ร้านสถานีปีหนึ่ง อีกด้วย