ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการหรือการวิจัยหรือผลงานด้านนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล จบการศึกษาจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2539 เป็นศิษย์เก่า CS ปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ ดังนี้

 • รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด ของจังหวัดกาฬสินธุ์

                    นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานวิชาการที่ไปนำเสนอ ณ ประเทศจีน ในงาน AEL The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL2018) และผลงานนำเสนอในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศ The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference อีกด้วย

                    จากประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับงานวิชาการและงานวิจัยจนประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ใช้องค์ความรู้ด้าน IT เพื่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพิศาล เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขาศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ หรือการวิจัย หรือผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2561

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม

คุณณัฐพล ยังพลขันธ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการโสตฯ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

                    คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ จบการศึกษาจากคณะ ICT ในปี พ.ศ. 2554 เป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5 คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้วิทยุสมัครเล่น การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ โดยคุณณัฐพล ยังพลขันธ์ ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาส่วนตนช่วยเหลือกิจกรรมอาสาต่างๆ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นจำนวนมาก โดยกิจรรมสำคัญที่คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ได้แก่

 • อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล
 • ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครเพื่อพระราชบิดาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง
 • ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจหน่วยแพทย์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลและร่วมประสานงานเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น งานวิ่ง BDMS 2017

และในทุกๆ วัน คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ จะเตรียมพร้อมสำหรับช่วยเหลือเมื่อพบเจอเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุและประสานงานไปยังหน่วยแพทย์กู้ชีพเพื่อดำเนินการต่อไป อยู่เป็นประจำ

                    จากการทำงานจิตอาสา เป็นอาสาสมัคร และบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณณัฐพล ยังพลขันธ์ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปี 2561

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารหรือความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท Likeme Group

                    คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน จบการศึกษาจากคณะ ICT ในปี พ.ศ. 2553 เป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 5 โดยคุณธนโชติ วิสุทธิสมาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Media ซึ่งได้ก่อตั้งบริษัทในเครือ Likeme Group เพื่อบริหารงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Media ได้แก่

 • Likeme Thailand
 • Infographic Thailand
 • Infomotion Thailand
 • aomMONEY
 • Likeme Agency
 • Next Empire
 • Big Thought
 • Contech Thailand

                    นอกจากจะบริหารบริษัทในเครือ Likeme Group ให้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จแล้ว คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน ยังได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานต่างๆ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงานสำคัญๆ ดังนี้

 • กรรมการรอบ 1, 2, 3 งาน Angel in the City จัดโดย DEPA
 • External Committee for AIS Monthly Startup Pitching ของ AIS Startup
 • ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ของโครงการ ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ประจำปี 2018 จัดโดย NIA
 • เป็นวิทยากร งาน “Startup Presentation Design” at Angel in the City จัดโดย DEPA
 • เป็นวิทยากร งาน Startup Journey Experience Sharing” Entrepreneurship Class ณ หอการค้าไทย
 • เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Startup Journey and Modern Management” วิชา MIS (Strategic Modern Management Class) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                    จากประสบการณ์การทำงาน และผลงานที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นว่า คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการบริหารและหน้าที่การงาน ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารหรือความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน ประจำปี 2561

 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นนักคิดรุ่นใหม่

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล

ปัจจุบันประกอบธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot

                    คุณชนกานต์ ชินชัชวาล จบการศึกษาจากคณะ ICT ในปี พ.ศ. 2555 เป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 7 คุณชนกานต์ ชินชัชวาล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรม Chabot โดยได้เปิดบริษัท Startup ชื่อ Robolingo ซึ่งได้ก่อตั้งและพัฒนาระบบ Zwiz.AI Chatbot CMS โดยได้ทุนสนับสนุนรอบแรก และได้รับรางวัล Rising Star พร้อมทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม (100SID)   ในการพัฒนา Chatbot ให้องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ปัจจุบันมีผลงาน Chatbot หลายตัว เช่น แชทบอท จส.100, แชทบอทของเพจ Aommoney, แชทบอทTuinui Bot ส่งเสริมสุขภาพ     แชทบอทของเพจคณะ ICT และ อื่นๆ อีกมากมาย

                    ซึ่งก่อนที่จะมาก่อตั้งธุรกิจ Startup ของตนเอง คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ได้ทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในตำแหน่ง Senior Consultant บริษัท IBM Thailand หลังจากนั้นจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา MSc in Computing (Artificial Intelligence) – with Distinction ณ  Imperial College London ประเทศอังกฤษ และได้กลับมาก่อตั้งธุรกิจ Startup ของตนเอง

                    จากประสบการณ์การทำงานและผลงานที่โดดเด่น และด้วยวัยเพียง 27 ปี ได้แสดงให้เห็นว่า คุณชนกานต์ ชินชัชวาล เป็นนักคิดรุ่นใหม่ ผู้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  จึงได้พิจารณาลงความเห็นว่า คุณชนกานต์ ชินชัชวาล เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในสาขา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการเป็นนักคิดรุ่นใหม่ ประจำปี 2561