วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564 จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ประจำปี 2564 โดยมีกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ไประหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2565 โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ได้แก่ คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 ทั้งนี้ คณะ ICT และสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล วาระปี พ.ศ. 2565 – 2567 ไว้ ณ โอกาสนี้