วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) จัดกิจกรรม “Alumni Talk: Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist – What’s the Difference?” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แบ่งปันประสบการณ์ และถ่ายทอดแนวคิดในการทำงาน อีกทั้งเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษาปัจจุบันได้รับรู้ประสบการณ์การทำงานจริง และสามารถนำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างการทำงานในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings เป็นจำนวนมาก

 

กิจกรรม “Alumni Talk: Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist – What’s the Difference?” ได้รับเกียรติจากคุณปรินทร ภู่ย้อย ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 13 ตำแหน่ง Software Engineer ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นผู้ดำเนินรายการ และศิษย์เก่า ICT รุ่นต่าง ๆ เป็นวิทยากรแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ได้แก่

  • คุณเกียรติพงษ์ ศรีประทีปบัณฑิต ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 ตำแหน่ง CXO บริษัท Trinity Roots Co., Ltd.
  • คุณนิธิ เจริญขวัญชัย ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง Account Executive บริษัท Alteryx
  • คุณธรรมยุทธ อรัณยกานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 3 ตำแหน่ง People Insight Manager บริษัท Lotus’s
  • คุณฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 13 ตำแหน่ง Data Engineer บริษัท LINEMAN Wongnai