ลำดับ ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งสมาคมฯ รุ่น
1 นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ที่ปรึกษา CS ปริญญาตรี รุ่น 6 / ปริญญาโท รุ่น 3
2 นายจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ที่ปรึกษา ICT รุ่น 2
3 นายอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมฯ ICT รุ่น 1
4 นายกิตติ ออพิพัฒนา อุปนายกฯ 1 ICT รุ่น 2
5 นายสมเกียรติ โกศลสมบัติ อุปนายกฯ 2 CS ปริญญาตรี รุ่น 5
6 ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เลขาธิการ ICT รุ่น 2
7 นางสาวณัฐนรี ตรณโนภาส เหรัญญิก ICT รุ่น 9
8 ว่าที่ร้อยตรีสารัชย์ เจี่ยภักดี นายทะเบียน CS ปริญญาตรี รุ่น 3 / ปริญญาโท รุ่น 2
9 นายไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์ ปฏิคม ICT รุ่น 1
10 นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต ประชาสัมพันธ์ ICT รุ่น 6
11 ผศ.ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล กิจกรรมสัมพันธ์ ICT รุ่น 1
12 นายประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์ กรรมการ CS ปริญญาตรี รุ่น 9 / ปริญญาโท รุ่น 9
13 นายพีระพัฒน์ พัสตรพิจิตร กรรมการ ICT รุ่น 3
14 นายสิรภพ ร่มโพธิ์ กรรมการ ICT รุ่น 4
15 นายณัฐพล ธรรมสังวาลย์ กรรมการ ICT รุ่น 3