รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์
(ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
(ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

CS ป.ตรี รุ่น 6 ป.โท รุ่น 3 
CEO บริษัทTerabyte Net Solution Public Co., Ltd.

คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย
นายกสมาคมฯ

ICT รุ่น 2
CEO บริษัท Trinity Roots Co., Ltd.

คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์
อุปนายก 1

ICT รุ่น 1
Co-Founder บริษัท Course Square

คุณสมเกียรติ โกศลสมบัติ
อุปนายก 2

CS ป.ตรี รุ่น 5
Vice President บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ดร. เพชร สัจจชลพันธ์์
เลขาธิการ

ICT รุ่น 1
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล คณะ ICT ม.มหิดล

คุณรัธชวรรณ์ สินธพเรืองชัย
เหรัญญิก

CS ปริญญาตรี รุ่น 6
ธุรกิจส่วนตัว ห้างขายทองทองใบเยาวราช

ว่าที่ร้อยตรีสารัชย์ เจี่ยภักดี
นายทะเบียน

CS ปริญญาตรี รุ่น 3 ปริญญาโท รุ่น 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล

คุณไชยศิริ กังวาลยศศักดิ์
ปฏิคม

ICT รุ่น 1
Product Manager บริษัท M-Solutions Technology (Thailand) Co., Ltd.

ดร. ปวิตรา จิรวีรกูล
ประชาสัมพันธ์

ICT รุ่น 2
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะ ICT ม.มหิดล

คุณธีรเดช น้อยแสง
กิจกรรมสัมพันธ์

ICT รุ่น 3
วิศวกรระบบและเครือข่าย บริษัท ISC

คุณประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์
กรรมการ

CS ปริญญาตรี รุ่น 9 ปริญญาโท รุ่น 9
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล

คุณสนธิ ศรีชาย
กรรมการ

CS ปริญญาตรี รุ่น 7
Senior Consultant Manager บริษัท G-ABLE Co., Ltd.

คุณสิรภพ ร่มโพธิ์
กรรมการ

ICT รุ่น 4
Web Developer บริษัท LINE Company (Thailand) Limited

คุณธนโชติ วิสุทธิสมาน
กรรมการ

ICT รุ่น 5
CEO บริษัท Like Me Co., Ltd.

คุณพงศกร เลิศเกียรติมงคล
กรรมการ

ICT รุ่น 6
Software Engineer บริษัท Reuters Software Thailand

คุณชนกานต์ ชินชัชวาล
กรรมการ

ICT รุ่น 7
 CEO บริษัท Robolingo Co., Ltd. (Zwiz.AI)

คุณณัฐชนน โพธิ์เงิน
กรรมการ
ICT รุ่น 9
Senior Developer บริษัท Beryl8Plus Co., Ltd.

คุณภาสกร พรมสุบรรณ
กรรมการ
ICT รุ่น 10
Developer บริษัท Beryl8Plus Co., Ltd.