วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณประพฤทธ์ พิริยะเบญจวัฒน์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2019 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ให้แก่ทีมนักศึกษาคณะ ICT ผู้จัดกิจกรรม ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล