ภาพบรรยากาศ สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2018 จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ คณะ ICT ศาลายา